Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

EBSO Pazar Yeri
GÜNCEL HABERLER
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 283)

 

27 Temmuz 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28366

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

GELİR VERGİSİGENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 283)

1. Giriş 

31/5/2012tarihli ve 6322 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanun ile BazıKanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncüve 7 nci maddeleri ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılıGelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 46 ncımaddelerinde değişiklik yapılmış, 12 nci ve 13 üncümaddeleri ile de aynıKanuna Geçici 80 inci ve 81 inci maddeler eklenmiştir. Bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Esnaf Muaflığıile İlgili Düzenlemeler

2.1. Yasal düzenleme

6322 sayılıKanunun 4 üncümaddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralıbendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynıfıkraya aşağıdaki bent ve maddeye son fıkradan önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

8. Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartlarıhaiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşıişçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar; 

9. Yukarıdaki bentlerde sözüedilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler. 

Esnaf muaflığına ilişkin şartlarıtaşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Bu belgenin şekil ve muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlığıyetkilidir. 

2.2. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olduğu ve kaybolmaya yüz tuttuğu belirlenen meslek kollarında faaliyette bulunanlarla ilgili esnaf muaflığının kapsamı 

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına 6322 sayılıKanunla eklenen (8) numaralıbent hükmüuyarınca;

El dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşıişçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar esnaf muaflığından yararlanacaklardır.

Anılan meslek kollarında faaliyette bulunanların söz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri için Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılıbasit usule tabi olmanın genel şartlarınıtopluca taşımalarıve münhasıran kendi ürettikleri ürünleri satmak suretiyle faaliyette bulunmalarıgerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu meslek kollarında; devamlıveya arızi olarak, işyeri açılarak, motorlu araçkullanılarak, yardımcıişçi veya çırak çalıştırılarak faaliyette bulunulmasımuafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.

Ancak, söz konusu meslek kollarında aşağıdaki şekilde faaliyette bulunulmasıhalinde ise muafiyetten yararlanılmasımümkün değildir:

- Ticari işletmelere ait mallarımutat olarak veya belli aralıklarla satanlar ile kendi ürettikleri ürünlerle birlikte başkalarına ait ürünleri de satanlar,

- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunanlar,

- Ticarî, ziraîveya meslekîkazancıdolayısıyla gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olanlar.

Diğer taraftan, halen basit usulde veya gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden söz konusu muafiyete ilişkin şartlarıtopluca taşıyanların bağlıolduklarıvergi dairesine başvurmalarıhalinde hükmün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mükellefiyetleri kapatılacaktır. Şartlarıtopluca taşıyanlardan muafiyet hükmünden faydalanmak istemediğini ilgili vergi dairesine yazıile bildirenler ise durumlarına göre basit veya gerçek usulde vergilendirilecektir.

Örnek 1: İznik ilçesinde sabit işyerinde çini yapımıfaaliyetinde bulunan ve Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarınıtaşıyan Bay (A), kendi ürettiği çinilerin yanında, çeşitli yerlerden satın aldığı çinileri de satmaktadır. Bay (A), münhasıran kendi ürettiği çinilerin yanında başkalarıtarafından üretilen çinileri de satmasınedeniyle esnaf muaflığından faydalanamayacak olup, durumuna göre basit veya gerçek usulde vergilendirilecektir.

Örnek 2:Bay (T), Trabzon ilinde kiraladığıişyerinde bakır işlemeciliği faaliyetinde bulunmakta ve münhasıran kendi ürettiği ürünleri satmaktadır. Basit usule tabi olmanın genel şartlarınıtaşıyan Bay (T)nin bu faaliyetinin dışında herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Yaptığıfaaliyet, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarıkapsamında bulunan Bay (T), talep etmesi halinde esnaf muaflığından yararlanabilecektir.

2.3. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan meslek kollarında faaliyette bulunanlarda vergi tevkifatı 

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin son fıkrasında, "Bu muaflığın, 94 üncümadde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulüyoktur." hükmüyer almaktadır.

Bu hükme göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncümaddesinin birinci fıkrasıuyarınca tevkifat yapmak zorunda olanların, bu kapsamda esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımlarıkarşılığında, yaptıkları ödemeler üzerinden anılan madde ile 6/6/2012 tarihli ve 2012/3322 sayılıBakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 6/6/2012 tarihli ve 2012/3322 sayılıKararnamenin Eki Karar hükümleri uyarınca % 2 oranında gelir vergisi tevkifatıyapmalarıgerekmektedir.

Örnek 3: Esnaf muaflığı şartlarınıtopluca taşıyan Bay (A), işyerinde kendi ürettiği bastonlarıbaston ticareti ile uğraşan (B) firmasına satmaktadır. (B) firmasının, Bay (A)'ya baston bedeli karşılığıolarak yapacağı ödemeler nedeniyle gider pusulasıdüzenlemesi ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncümaddesi uyarınca % 2 oranında gelir vergisi tevkifatıyapmasıgerekmektedir.

Bay (A) ise mal alışve satışına ilişkin belgeleri istenildiği zaman ibraz etmek üzere saklamak zorundadır.

2.4. Esnaf vergi muafiyeti belgesi

Esnaf muaflığına ilişkin şartlarıtopluca taşıyanlara talep etmeleri halinde vergi dairelerince şekli ve muhtevasıbu Tebliğin ekinde yer alan Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi(EK: 1) verilir. Belgeyi almak isteyenlerin, EK 2de yer alan dilekçe ile varsa işyerlerinin, işyeri olmayanların ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurmalarıgerekmektedir.

Esnaf muaflığından faydalananların söz konusu belgeyi almalarıisteğe bağlıolup, belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan şartlarıtaşıdığının anlaşılmasıhalinde vergi dairesi tarafından belge verilecektir. Ayrıca, vergi dairesince gerekli görülen durumlarda işyerinde veya faaliyetin yapıldığıyerde araştırma veya tespit yapılabileceği tabiidir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi düzenlendiği tarihten itibaren üçyıl için geçerli olup bu sürenin sonunda vergi dairesine başvurularak yeni belge alınmasımümkün bulunmaktadır. Üçyıllık süre içinde esnaf muaflığı şartlarınıkaybedenlerin, işi bırakanların veya kendi isteği ile muaflıktan çıkmak isteyenlerin esnaf vergi muafiyeti belgeleri vergi dairelerince iptal edilecektir. Belgesi iptal edilenlerin, esnaf muaflığına ilişkin şartlarıtaşımalarıhalinde yeniden belge talebinde bulunmalarımümkündür.

Esnaf vergi muafiyeti belgesine icra edilen faaliyetin türüolarak aşağıdaki bilgilerden biri yazılacaktır:

- Oturduklarıevlerde el emeği ürün imali ve satışı(GVK Madde: 9/6),

- Hurda mal toplayıcılığı(GVK Madde: 9/7),

- Geleneksel meslek kolları(GVK Madde: 9/8),

- Seyyar milli piyango bileti satışı,

- 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılıTüketicinin KorunmasıHakkında Kanun kapsamında kapıdan mal satışı,

- Diğer mal satışı,

- Diğer hizmet satışı(mal ve hizmet bedelinin ayrılamamasıhali dâhil).

Ayrıca, birden fazla faaliyetle iştigal edilmesi halinde, ağırlıklıolarak yapılan veya kişinin tercih ettiği faaliyet türübelgeye yazılacaktır.

3. Basit Usulde Vergilendirmeyle İlgili Düzenlemeler

3.1. Yasal düzenleme

6322 sayılıKanunun 7 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 46 ncımaddesinin altıncıfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynımaddeye aşağıdaki fıkralar eklenmişve 13 üncümaddesiyle de aynıKanuna Geçici 81 inci madde eklenmiştir.

Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılıiçinde kaybedenler, ertesi takvim yılıbaşından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarınıhaiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazıile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılıbaşından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartlarıtaşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin işhacmi 48 inci maddede yazılıhadlerden düşük olanlar, yazılıtalepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eşve çocuklara devri halinde işhacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatıitibarıyla yanıltıcıbelge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarınıkaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eşveya çocuklara devri halinde de uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlığıyetkilidir. 

Basit usulde vergilendirmeye geçişte sürelerin hesabı:

GEÇİCİMADDE81- 46 ncımaddenin altıncıve yedinci fıkralarında yer alan şartların tespitine 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanır. 

3.2. Basit usulden gerçek usule geçiş 

Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılıiçinde kaybedenler, ertesi takvim yılıbaşından itibaren, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilmektedir.

6322 sayılıKanunun 7 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 46 ncımaddesinin altıncıfıkrasında yapılan düzenlemeyle, basit usulün şartlarınıhaiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazıile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılıbaşından itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

Örnek 4:Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarıiçinde servis işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve basit usulde vergilendirilen Bay (G), vergi dairesine verdiği dilekçe ile 15/10/2012 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme talebinde bulunmuştur. Bay (G), dilekçesinde belirttiği tarihten (15/10/2012) itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olup, gerçek ve basit usulde tespit edilen ticari kazançlarını2013 yılının Mart ayında birlikte beyan edecektir.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi uyarınca faaliyetlerine başladıklarıtarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olan mükelleflerin basit usulde vergilendirmeye dönmeleri mümkün değildir.

3.3. Gerçek usulden basit usule geçiş 

6322 sayılıKanunla yapılan düzenlemeyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden belirlenen şartlarısağlayanlara basit usule geçme imkânıgetirilmiştir.

Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin;

- Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartlarıtopluca taşıması,

- Arka arkaya iki hesap dönemi işhacminin Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazılıhadlerden düşük olması,

- Yazılıtalepte bulunması 

halinde, bu şartların gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçmeleri mümkün bulunmaktadır.

İşin eşve/veya çocuklara devri halinde işhacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınacaktır.

Ancak, sahte veya muhteviyatıitibarıyla yanıltıcıbelge düzenledikleri tespit edilen mükellefler hiçbir suretle basit usule dönemeyeceklerdir.

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin basit usule geçmeleri için alış, satışve/veya hâsılat tutarlarının her birinin arka arkaya iki yıl süreyle Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazılıhadlerden düşük olmasıgerekmektedir.

Diğer taraftan, 6322 sayılıKanunun 13 üncümaddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 81 inci madde hükmüne göre, gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Örnek 5: İstanbul ilinde kuaförlük faaliyeti nedeniyle öteden beri gerçek usulde vergilendirilen Bayan (N)nin 2012 ve 2013 yıllarında elde ettiği işhâsılatı, ilgili yıllar için Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hâsılat haddinin altında gerçekleşmiştir. Diğer şartlarıda taşınmasıkaydıyla mükellefin 1/1/2014 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirmeden yararlanmasımümkündür.

3.4. İşini terk eden mükelleflerin durumu

Gerçek usulde vergilendirilenler ile basit usulün şartlarınıkaybeden mükelleflerin;

İşin terk edilmesi veya eşve/veya çocuklara devredilmesi hallerinde ilgisine göre terk veya devir tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönmeleri mümkün değildir.

Gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi gerektiği faaliyetini 1/1/2012 tarihinden önce terk eden mükellefler için iki yıllık sürenin hesaplanmasına 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi gerektiği faaliyetini 1/1/2012 tarihinden itibaren terk eden mükellefler terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usulden yararlanamayacaklardır.

Örnek 6:Taksi işletmeciliği faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen Bay (M), bu faaliyetini 1/1/2005 tarihinde terk etmiştir. Bay (M), 2013 yılında yeniden faaliyete başlamak ve basit usulden faydalanmak istemektedir. Bay (M)nin Gelir Vergisi Kanununun Geçici 81 inci maddesi hükmüuyarınca 1/1/2012 tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe basit usulden yararlanmasımümkün bulunmamaktadır.

Gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi gerektiği faaliyetini terk eden mükellefin basit usulde ortaklık şeklinde faaliyette bulunmak istemesi halinde;

- Faaliyetin terk tarihine bağlıolarak, 1/1/2012 tarihinden veya terk tarihini takip eden yıldan itibaren iki yıllık sürenin geçmesi,

- Diğer ortaklarla birlikte basit usule tabi olmanın şartlarının topluca taşınması 

kaydıyla, basit usulden yararlanılmasımümkün bulunmaktadır.

Örnek 7:Bay (P), gerçek usulde gelir vergisi mükellefi iken faaliyetini 5/6/2010 tarihinde terk etmiştir. Bay (P), 2012 yılında basit usule tabi olmanın şartlarınıtaşıyan Bay (S) ile ortak olarak şehir içi yolcu taşımacılığıfaaliyetine başlamak istemektedir. Geçici 81 inci madde hükmüuyarınca 1/1/2012 tarihinden itibaren iki yıl sonra, diğer bir ifadeyle 1/1/2014 tarihinden itibaren diğer şartlarıda taşımasıkaydıyla Bay (P)nin basit usulde vergilendirmeden yararlanmasımümkündür. Bu nedenle Bay (P) ve ortağının 2012 yılında ortaklık şeklinde başlayacağı şehir içi yolcu taşımacılığıfaaliyeti nedeniyle ticari kazançlarının gerçek usulde tespit edilmesi gerekmektedir.

3.5. Gerçek usulden basit usule geçen mükelleflerde belge düzeni

Gerçek usulde vergilendirilmekte iken Gelir Vergisi Kanununun 46 ncımaddesinin altıncıfıkrasında belirtilen şartlarısağlayarak basit usulde vergilendirmeye geçen mükellefler ellerinde bulunan belgelerle ilgili olarak aşağıda belirtilen şekilde işlem yapacaklardır.

4/1/1961tarihli ve 213 sayılıVergi Usul Kanunu uyarınca notere tasdik ettirmişveya 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılıResmîGazetede yayımlanan: Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve DağıtımıHakkında Yönetmelikhükümlerine göre anlaşmalımatbaalara bastırmışolduklarıbelgelerden, kullanılmamışolanlar ile en son kullandıklarıciltleri basit usulde vergilendirmeye başladıklarıtarihten itibaren bir ay içinde bağlıbulunduklarıvergi dairelerine dilekçeleri ile ibraz ederek kullanılmamışolan belgelerin iptal edilmesini sağlayacaklardır.

Belge iptal işlemi vergi dairelerince 8/1/1996 tarihli ve 22517 sayılıResmîGazetede yayımlanan 246 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (E) bölümünde belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler kullanacaklarıbelgeleri 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılıResmîGazetede yayımlanan 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılıResmîGazetede yayımlanan 225 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanan şekilde temin edeceklerdir.

Basit usule geçen mükelleflerden 225 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında bulunanlar,  mevcut belgelerinden kullanılmamışolanlarıvergi dairesine tespit ettirmek kaydıyla kullanmaya devam edebileceklerdir.

Basit usule tabi mükelleflerin 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılıKatma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici CihazlarıKullanmalarıMecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına girmemekle beraber, isteğe bağlıolarak ödeme kaydedici cihaz alıp kullanmalarımümkün bulunmaktadır. Bu durumdaki mükelleflerin ellerindeki cihazlarınıkullanmak istememeleri halinde, 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılıResmîGazetede yayımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici CihazlarıKullanmalarıMecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin 4 ve 6 ncıbölümlerindeki açıklamalara göre, hurdaya ayırma veya bir başka mükellefe satma imkânlarıbulunmaktadır.

4. Gelir Vergisi StopajıTeşvikine İlişkin Düzenlemeler

4.1. Yasal düzenleme

6322 sayılıKanunun 12 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa yayımınıizleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki Geçici 80 inci madde eklenmiştir.

Gelir vergisi stopajıteşviki

GEÇİCİMADDE 80-Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde yapılacak yatırımlar için Ekonomi Bakanlığıtarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Birinci fıkraya istinaden terkin edilecek verginin hesabında, öncelikle 32 nci maddede yer alan asgari geçim indirimi dikkate alınır.

Yatırımın tamamlanamamasıveya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajıteşviki uygulamasınedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaıcezasıuygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, aynıkoşullarıyerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopajıteşviki uygulamasından yararlanır.

Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopajıteşviki uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanır.

Bu madde kapsamındaki gelir vergisi stopajıteşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan aynımahiyetteki hükümlerden ayrıca yararlanamazlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlığıyetkilidir. 

Diğer taraftan, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılıBakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet YardımlarıHakkında Karar ile yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

4.2. Gelir vergisi stopajıteşvikinin amacı 

Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 80 inci madde ile Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenecek illerde yapılacak yatırımlar için, Ekonomi Bakanlığıtarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk edecek vergiden terkin edilmesi imkânısağlanmaktadır.

4.3. Gelir vergisi stopajıteşvikinin uygulanacağıiller

Gelir vergisi stopajıteşvikinden, anılan Bakanlar Kurulu Kararıuyarınca 6 ncıbölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için yararlanılacaktır. Buna göre, anılan Bakanlar Kurulu Kararına ekli listede 6 ncıbölge olarak yer verilen; Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van illeri ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla bu teşvikten yararlanılacaktır.

4.4. Uygulamadan yararlanacak mükellefler

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci madde kapsamında gelir vergisi stopajıteşvikinden,

  Ekonomi Bakanlığıtarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesine sahip olan,

  Bu Tebliğin 4.3. numaralıbölümünde yer verilen iller ve ilçelerde gerçekleştirilen yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlayan,

  Ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajıyaparak muhtasar beyanname vermek zorunda olan,

  2012/3305 sayılıBakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet YardımlarıHakkında Kararda aranılan şartlarıtopluca taşıyan

mükellefleryararlanabilecektir.

Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynıkoşullarıyerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopajıteşviki uygulamasından yararlanabilecektir.

Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopajıteşviki uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralanın yararlanmasımümkündür.

Teşvikin uygulanmasında faaliyet konusu ile tam veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilmenin bir önemi bulunmamaktadır.

4.5. Fiilen çalışma zorunluluğu

Gelir vergisi stopajıteşviki, sadece kapsama dahil iller ve ilçelerde bulunan işyerlerinde fiilen çalıştırılan işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajıaçısından geçerlidir. Bu işyerlerine ilişkin bordrolarda gösterilmişolsalar dahi fiilen bu işyerlerinde çalışmayan işçiler açısından teşvikten yararlanmak mümkün değildir.

İzin, hastalık ve benzeri nedenlerle işyerinde bulunulmamasıhalleri fiilen çalışmama olarak kabul edilmez.

4.6. Uygulamanın esasları 

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci madde kapsamında gelir vergisi stopajıteşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınır.

Bu kapsamda istihdam edilen ücretlilerle ilgili asgari geçim indirimi, 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılıResmîGazetede yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanacaktır.

Terkin edilecek tutar, Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci madde uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından fazla olamayacağından, asgari ücret üzerinden hesaplanan tutardan asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutar terkine konu edilecektir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci maddede yer alan gelir vergisi stopajıteşvikinden yararlanmak isteyen mükelleflerin Tebliğin ekinde yer alan GVK Geçici 80 inci Madde Kapsamında Gelir Vergisi StopajıTeşvikine İlişkin Bildirim(EK: 3) ve GVK Geçici 80 inci Maddeye İlişkin Gelir Vergisi StopajıTeşviki Kapsamında İstihdam Edilen Ücretlilere İlişkin Bilgiler(EK: 4) tablolarınıdoldurmalarızorunludur. Bildirim, muhtasar beyannamenin verildiği vergi dairesine beyanname ekinde verilir. Bildirimin verildiği vergi dairesinin sınırlarıiçerisinde yer almayan işyerlerindeki istihdam dolayısıyla teşvikten yararlanılmışise bildirimin bir örneği vergi dairesi tarafından gerekli kontrollerin yapılmasıaçısından işyerinin bulunduğu ilgili vergi dairesine ayrıca gönderilir.

Yatırım kapsamında işyerlerinin kaçişçi çalıştırdığının belirlenmesinde, teşvik belgesinde kayıtlıistihdam sayısınıaşmamak kaydıyla her bir işyeri itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilen işçi sayısıdikkate alınacaktır. Gelir vergisi stopajıteşvikinden faydalanmaya başlanılan ilk ay için verilecek muhtasar beyanname ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere teşvik belgesinin tasdikli örneğinin de verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, teşvik belgesinin Ekonomi Bakanlığınca revize edilmesi halinde teşvik belgesinin tasdikli örneğinin revize tarihini takip eden ilk muhtasar beyanname ile birlikte ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci madde kapsamında gelir vergisi stopajıteşvikinden yararlanan mükellefler, gelir vergisi stopajıteşvikine ilişkin bildirimde yer alan terkine konu olacak vergi tutarınıverecekleri muhtasar beyannamenin Tablo-1 "Matrah ve Vergi Bildirimi" bölümünün (18/d) no'lu satırında (Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci Maddesi Gereği Terkin Edilen Tutarı) göstereceklerdir. Bu tutar, (17/b) no'lu satırda gösterilen gelir vergisi kesintisi toplamından indirilerek terkin sonrasıkalan gelir vergisi tutarı(19) no'lu satırda gösterilecektir.

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci madde çerçevesinde terkine konu edilen tutar muhtasar beyannamenin (18) no'lu satırında gösterilmişolduğundan, vergi dairesince ayrıca bir terkin işlemi yapılmayacaktır.

Örnek 8:(A) Ltd. Şti. tarafından Ekonomi Bakanlığınca onaylanmışteşvik belgesine istinaden Muşilinde gerçekleştirilen ve 200 kişi istihdam edilen yatırımın işletilmesine Ağustos 2012 döneminden itibaren başlanılmıştır. Fiilen istihdam edilen 200 işçinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajıtutarı35.000 TL olup asgari geçim indirimi bordrosunda bu işçiler için hesaplanan asgari geçim indirimi tutarıise 15.000 TL'dir.

Bu verilere göre, (A) Ltd. Şti.'nin 200 işçi için yararlanacağıterkin tutarı şöyle hesaplanacaktır:

- Ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi                                                                     35.000 TL

- Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi  (200 x 119,911)                                   23.982 TL

- Hesaplanan asgari geçim indirimi2                                                                                  15.000 TL

- Geçici 80 inci madde kapsamında terkin edilebilecek tutar (23.982-15.000)                     8.982 TL

- Vergi dairesine ödenecek tutar   [35.000-(15.000+8.982)]                                             11.018 TL

Örnekten de anlaşılacağı üzere, asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarından, asgari geçim indirimi tutarının mahsubu sonucu kalan tutar, Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci maddesi uyarınca terkin edilecek tutar olacaktır.

Ücretler üzerinden tevkif edilen vergi tutarından, asgari geçim indirimi ile Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci madde uyarınca terkin edilecek tutarın toplamının düşülmesinden sonra kalan tutar vergi dairesine ödenecektir.

4.7. Uygulamanın başlama ve sona erme tarihleri

Gelir vergisi stopajıteşvikinden, Bakanlar Kurulunca belirlenen iller ve ilçelerde yapılacak yatırımlar için Ekonomi Bakanlığıtarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında; Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci maddenin yürürlüğe girdiği 1/7/2012 tarihinden itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle yararlanılmasımümkündür. Dolayısıyla, 31/12/2023 tarihinde kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan bir yatırım için gelir vergisi stopajıteşviki en son, 31/12/2033 tarihine kadar uygulanacaktır.

Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan dönemden itibaren herhangi bir nedenle gelir vergisi stopajıteşvikinden yararlanılmamasıdurumunda 10 yıllık sürenin uzamasımümkün bulunmamaktadır.

Örnek 9:(B) Ltd. Şti. 1/1/2013 tarihinde tamamlanan bir yatırımın kısmen işletilmesine 1/1/2013 tarihinde, tamamen işletilmesine ise 6/6/2013 tarihinde başlamıştır. Ancak (B) Ltd. Şti. gelir vergisi stopajıteşvikinden 1/1/2015 tarihinden itibaren yararlanmaya başlamıştır. (B) Ltd. Şti.nin 1/1/2015 tarihinden itibaren teşvikten yararlanmışolmasıteşvikten yararlanılacak en son tarih olan 1/1/2023 tarihinin uzamasına, diğer bir ifadeyle (B) Ltd. Şti.nin 1/1/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar anılan teşvikten yararlanmasına imkan vermemektedir.

4.8. Diğer hususlar

2012/3305 sayılıBakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet YardımlarıHakkında Kararın yayım tarihine kadar düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlar için anılan Kararın Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasıuyarınca talepte bulunanların bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde gelir vergisi stopajıteşvikinden yararlanmasımümkündür.

Yatırımın tamamlanamamasıveya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajıteşviki uygulamasınedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaıcezasıuygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.

Gelir vergisi stopajıteşvikinden yararlananların; diğer kanunlarda yer alan aynımahiyetteki hükümlerden ayrıca yararlanmalarımümkün bulunmamaktadır.

Tebliğolunur.

 

----------------------------------

1 1/7/2012tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi esas alınmıştır.

2265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre hesaplanan tutar (Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda yer alan tutar)

 

 

 

 

EK-1

T.C.

Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

ESNAF VERGİ MUAFİYETİ BELGESİ

 

 

İli                                            :                                                BelgeNo : 

 

Vergi Dairesi/Mal Müdürlüğü: 

 

T.C. Kimlik No        : 

 

Vergi Kimlik No    : 

 

Adı Soyadı             : 

 

Faaliyetin Türü     : 

 

 Varsa İş Adresi     :

 

İkametgah Adresi : 

 

Telefon          Ev    :                                                 Cep : 

 

 

 

Belge Geçerlilik Tarihi   :

 

 

 

                                                                                …../…../20…

                                                                                               Vergi Dairesi Müdürü

 

·            Bu belge, mükellefin talebi üzerine Gelir Vergisi Kanununun vergiden muaf esnaf başlıklı 9 uncu maddesindeki yetkiye istinaden verilmiştir.

 


EK-2

 

...................VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

................... 

 

                Ticari, zirai veya mesleki kazancım dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi mükellefi değilim, …………………………….. faaliyetinde bulunuyorum. Faaliyetimi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmıyorum. Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” almak istiyorum.

                Gereğinin yapılmasını arz ederim.                                                         ... / ... / 20….

 

 

 

 

İkametgahAdresi:

 

 

Varsa İş Adresi     :

 

 

T.C. Kimlik No:

Vergi Kimlik No:

 

Tel              Ev  :

                   Cep:

Adı Soyadı

İmza

 

Faaliyete ilişkin bilgiler

Evet

Hayır

Motorlu nakil vasıtası kullanılması

 

 

Faaliyetin sabit işyerinde yapılması

 

 

Faaliyetin seyyar/gezici olarak yapılması

 

 

İşçi-çırak veya kalfa çalıştırılması

 

 

Pazar takibi suretiyle faaliyette bulunulması

 

 

Diğer bilgiler (*);

 

 

(*) Bu bölüme, faaliyetin sabit işyerinde yapılması halinde işyerinin yıllık kira tutarı, işyeri kendi mülkü olanların emsal kira bedeli ile faaliyetin yapılmasına ilişkin diğer hususlar yazılacaktır.

 

EK-3

GVK GEÇİCİ 80 İNCİ MADDE KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM 

 

MÜKELLEFE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Mükellefin;

 

 

 

 

Vergi Kimlik Numarası (*)

 

 

Bildirimin Ait Olduğu Dönem

 

Vergi Dairesi

 

 

Bildirimin Verildiği Vergi Dairesi

 

Soyadı (Unvanı)

 

 

 

İmza

Adı

 

 

Tarih

 

 

 

                        

    ....../......./20..

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLDİRİM KAPSAMINDA BULUNAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Bulunduğu İl

İlçe

 

Teşvik Belgesinin Tarihi

Teşvik Belgesinin Numarası

İlgili Vergi Dairesi

Teşvik Belgesindeki İşçi Sayısı(**)

İstihdam Edilen İşçi Sayısı (**)

SSK İşyeri Sicil Numarası

İşyerinin Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERKİN EDİLECEK TUTARA İLİŞKİN BİLGİLER

Teşvik Kapsamındaki İşçi Sayısı (1)

 

Matrah

(2)

Ücretler Üzerinden Hesaplanan Vergi Tutarı

(3)

Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi Tutarı Toplamı (***)

(4)

Mahsup Edilebilecek Asgari Geçim İnd. (****) (5) 

 

Terkin Edilecek Tutar (*****)

(6=4-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*              T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

**            Fiilen istihdam edilen işçi sayısı teşvik belgesinde kayıtlı işçi sayısını aşmamak üzere yazılacaktır.

***          İşçi sayısı ile asgari ücret üzerinden hesaplanan verginin çarpımı sonucu bulunacak tutar bu satıra yazılacaktır.

****        Bu satırda, 265 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre düzenlenen asgari geçim indirimi bordrosunda teşvik kapsamındaki işçiler için hesaplanan asgari geçim indirimi tutarı toplamı gösterilecektir.

*****      Asgari ücret üzerinden hesaplanan tutardan asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutar terkine konu edilecektir.

EK-4

 

GVK GEÇİCİ 80 İNCİ MADDEYE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN

ÜCRETLİLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Sıra No

Adı Soyadı

Vergi Kimlik

Numarası (*)

İşe Başlama Tarihi

Brüt Ücreti

Hesaplanan Gelir Vergisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

(*) T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

 

 

 

 

 En çok okunan haber başlıkları aşağıda listelenmiştir.
EBSO VAKFI BURS BAŞVURULARI BAŞLADI [39252]
EBSO Vakfı 2010-2011 Dönemi Burs Başvuruları Sona Ermiştir. [11682]
ODAMIZ YENİ MESLEK GRUPLARI LİSTESİ [11062]
EBSO 4. ULUSAL ROBOT YARIŞMASINI DÜZENLİYOR! [10809]
HATALI SAYFA [10498]
ODAMIZ ORGAN SEÇİMLERİ [9491]
TOBB İZMİR KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU [9293]
HİNDİSTAN EĞİTİM BURSU HAKKINDA  [7124]
DSİ Genel Müdürlüğü'nden önemli duyuru: Sanayi amaçlı açılmış kuyu sahiplerinin dikkatine [6744]
2008-2009 DÖNEMİ EBSOV BURSLARI [6407]
Site içi arama
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI - ŞİKAYET / DİLEK / ÖNERİ FORMU
EBSO, ULUSAL KALİTE KONGRESİ’NDE 4* YETKİNLİK BELGESİ ALDI.
BECERİ'10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi
Kobi Bilgi Sitesi
EBSO Etkinlikleri
SAVUNMA SANAYİNE TEDARİKÇİ OLABİLECEK İZMİR FİRMALARINI İÇEREN SEKTÖR ANALİZİ PROJESİ  KAPSAMINDA OLUŞTURULAN VERİTABANI
EBSO TV
 
 
Online Bilgi Güncelleme
Online Borç Sorgu-Ödeme
   
 
 
 
Haftalık Bülten
Duyurular
Eğitim Haberleri
Güncel Haberler
 
 
 
 
<< NİSAN 2014 >>
PztSalıÇrşPrşCmCtsPzr
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Ege Bölgesi Sanayi Odası
Cumhuriyet Bulvarı No:63 İZMİR
Tel : +90 232 455 29 00 - Faks : +90 232 483 99 37
info@ebso.org.tr - www.ebso.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTOBB  Atık Geridönüşüm BorsasıTürkiye Ekonomi Politikaları Araştırma VakfıTOBB Kadın Girişimciler Kurulu